Sökning: "Idrott och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 1825 uppsatser innehållade orden Idrott och hälsa.

 1. 1. Dansens didaktiska utmaningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kevin Jämthagen; Nabil El Haj Daoud; [2020]
  Nyckelord :Beröring; Idrott och hälsa; Feministiskt perspektiv; didaktiska utmaningar; kultur; könsroller; sociokulturellt perspektiv; dans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka didaktiska utmaningar som lärare ställs inför i sin dansundervisning. Vi har avgränsat oss till didaktiska utmaningar som är relaterade till könsroller och kulturella skillnader. LÄS MER

 2. 2. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 3. 3. Undervisning i idrott och hälsa : En studie om undervisningsmodeller i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Gry Wallin; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Undervisningsmodeller; Didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hälsans betydelse i ämnet idrott och hälsa : En studie om hur lärare uppfattar hälsouppdraget i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Karapidakis; Leo Lubner; [2020]
  Nyckelord :health; physical education; health promotion; health education; health in school; physical education and health; salutogenesis; hälsa; idrott och hälsa; hälsa i skolan; hälsoperspektiv; kasam; salutogenes;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att förstå hur lärare inom ämnet idrott och hälsa uppfattar och förhåller sig till ämnets hälsouppdrag. Följande frågeställningar kommer att behandlas: Hur definierar och tolkar lärare hälsobegreppet? Hur tolkar och arbetar lärare med ämnets hälsouppdrag? Vad anser lärare om ämnets hälsouppdrag? Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogiskt stöd i idrottsundervisningen : En undersökning av elevers uppfattningar om det specialpedagogiska stödet i Idrott och hälsa på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Zachrisson; [2020]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; idrottsundervisning; delaktighet; Self-efficacy; tilltro;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om gymnasieelever i behov av särskilt stöd och deras uppfattningar om det stöd de får i idrottsundervisningen samt den delaktighet det ger. Tidigare forskning visar på att elever i behov av särskilt stöd har både positiva och negativa erfarenheter från idrottsundervisningen och att det beror på hur väl anpassningarna är gjorda för att de ska kunna delta. LÄS MER