Sökning: "Idrottslärarnas syn på friluftsliv"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Idrottslärarnas syn på friluftsliv.

 1. 1. Orientering som friluftsliv? : En kvalitativ undersökning om hur lärare i idrott och hälsa talar om relationen mellan orientering och friluftsliv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Daniel Nowik; Amanda Tellström; [2019]
  Nyckelord :Outdoor education; Physical education; Orienteering; Curriculum; Place responsive; Gymnastic teachers view in outdoor education; Brown outdoor education; Brown; Becoming place; Foucault theory; Friluftsliv; Orientering; Samband mellan friluftsliv och orientering; Kursplan; Styrdokument; Idrott och hälsa; Idrottslärarnas syn på friluftsliv; Idrottslärarnas syn på orientering; Idrottslärare och friluftsliv; Idrottslärare och orientering; Friluftsliv och närområdet; Diskursanalys; Foucault;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare i årskurs 7-9 talar om relationen mellan orientering och friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna studien avser besvara är följande: Hur bedrivs undervisningen i friluftsliv och orientering? Vilka geografiska områden används för friluftslivsundervisning? Hur används de geografiska områdena i undervisningen?  Metod Datainsamlingen till studien gjordes i form av semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv som en del av ämnet idrott och hälsa : En studie om lärares uppfattning om vad friluftsliv i skolan utgörs av och dess utvecklingsmöjligheter

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Simon Bergljung; [2018]
  Nyckelord :friluftsliv; skolan; idrott och hälsa; idrottslärare; friluftsundervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med min studie är att undersöka hur idrottslärare uppfattar friluftsliv som en del av idrott och hälsa och hur friluftsliv kan utvecklas i undervisningen. Frågeställningar jag vill få besvarade i min studie är: Vad är, och vad betyder friluftsliv enligt idrottslärare? Hur ser idrottslärare på möjligheten att utveckla arbetet med friluftsliv enligt läroplanen? Metod: För att besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer använts. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv i centrum : En kvalitativ studie om friluftslivsundervisning i centralt belägna skolor i svenska storstäder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Max Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Friluftsliv. Idrottslärare. Idrott och hälsa. Ramfaktorteori. Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur friluftslivsundervisning bedrivs på vissa centralt belägna högstadieskolor i en svensk storstad. Frågeställnigarna som tagits fram för detta är: Spelar idrottslärarnas syn och tidigare erfarenheter av friluftsliv någon roll när det gäller utformningen av friluftslivsundervisningen? Vilka faktorer upplever idrottslärarna påverka utformandet av friluftslivsundervisningen? Hur ser den faktiska friluftslivsundervisningen ut på skolorna som jag har valt att undersöka? Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ramfaktorteorin. LÄS MER

 4. 4. Idrottslärares syn på friluftslivsundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Eriksson; [2014]
  Nyckelord :School; outdoor education; Vision; teaching; Friluftsliv; Skola; Vision; Undervisning;

  Sammanfattning : Friluftsliv täcker en stor del av det centrala innehållet i Lgr11 i ämnet idrott och hälsa. Syftet med undersökningen är att få en bild av idrottslärarnas syn på, och vision med friluftsverksamheten i skolan, hur den egentligen ser ut samt vad lärarna anser behövs för att visionerna ska uppfyllas. LÄS MER