Sökning: "Idrottsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet Idrottsundervisning.

 1. 1. Nyanlända elever och idrottsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Integration; newly arrived; physical education; refugee; student;

  Sammanfattning : Refugees have been migrating to Sweden over the past decade. Integrating newly arrived students is therefore a highly relevant topic for the Swedish schools. This research overview presents different sources concerning teaching physical education to newly arrived students. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kunde inte språket och jag hade inga kompisar” : en kvalitativ studie om elevers integrering genom ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Pashang Abdulla; Hedi Rabun; [2020]
  Nyckelord :integration; nyanlända;

  Sammanfattning : Abstarct Syfte och frågeställningar Syfte med denna studie är att undersöka hur integrationen av nyanlända elever genom undervisning i ämnet idrott och hälsa fungerar. Detta sker genom att ta reda på vad deras erfarenheter har för betydelse för integreringen samt genom att undersöka deras aktuella upplevelser av den svenska idrottsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Den nya timplanen för Idrott och hälsa : En studie om idrottslärares undervisning och arbetsbelastning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ludwig Anstrén; Victor Nauclér; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare upplever att den nya timplanen som implementerades från hösten 2019 påverkar samt kan komma att påverka deras idrottsundervisning och arbetsbelastning. På vilket sätt upplever idrottslärare i årskurs 7–9 att den nya timplanen påverkar deras idrottsundervisning? På vilket sätt upplever idrottslärare i årskurs 7–9 att deras arbetsbelastning har förändrats sedan den nya timplanen infördes? Hur tror idrottslärare i årskurs 7–9 att deras arbetssituation kommer att se ut när timplanen är fullt implementerad? Metod För genomförandet av studien valdes en kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Den digitaliserade idrottsundervisningen : En studie om uppfattningen kring användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jimi Ljungqvist; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; idrottsundervisning; gymnasiet; digital kompetens.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilken roll digitala verktyg har i idrottsundervisningen på gymnasienivå. Målen med studien är att undersöka idrottslärares egen uppfattning om användandet av digitala verktyg samt vilken påverkan digitaliseringen har i idrottslärarens egen idrottsundervisning. LÄS MER

 5. 5. Prestation, träning eller upplevelse? : Högstadieelevers uppfattningar om friluftsliv i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sara Pavasson Hatta; Petra Wärja; [2020]
  Nyckelord :outdoor education; perception; primary school; friluftsliv; uppfattning; grundskola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Mot bakgrund i tidigare forskning som har gjorts inom fältet är syftet med denna studie att undersöka vad ett mindre urval elever i grundskolans senare del, inom ramen för skolans idrottsundervisning, uppfattar att friluftsliv går ut på kopplat till Engströms praktiker och logiker. Vad anser eleverna att de ska lära sig under lektionerna i friluftsliv? Vilka syften lyfter eleverna med friluftsliv som innehåll i idrott och hälsa? Vilken/vilka logiker och praktiker präglas undervisningen i friluftsliv av enligt eleverna? Metod För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar utgår studien från en kvalitativ ansats med intervjuer med hög grad av standardisering som metod. LÄS MER