Sökning: "Idrottsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet Idrottsundervisning.

 1. 1. Hur ska man motivera omotiverade elever : en kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa motiverar omotiverade elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Seger; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; Motivation; Skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vilka inkluderande metoder lärare använder, på en högstadieskola, i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna är:  Hur motiverar läraren omotiverade elever att delta i undervisningen i idrott och hälsa? Hur arbetar lärare i idrott och hälsa för att omotiverade elever ska känna sig inkluderade i undervisningen? Metod Studien är kvalitativ med intervjuer som metod. LÄS MER

 2. 2. Dolda budskap : en normkritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sandberg; Elin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läroboksanalys; diskursanalys; idrott och hälsa; normer; intersektionellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. LÄS MER

 3. 3. Idrott för alla! : En studie om extra anpassningar och särskilt stöd i idrottsundervisningen för nyanlända elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabella Spännare; Sandra Damjanovic; [2019]
  Nyckelord :idrottsundervisning; extra anpassningar; särskilt stöd; nyanlända elever och skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka vår kunskap om extra anpassningar och särskilt stöd förekom i idrottsundervisning samt hur och i vilka former det användes för nyanlända elever. Syftet var även att få fördjupad insikt gällande olika synsätt på extra anpassningar och särskilt stöd. Studien tog avstamp i läroplansteorin. LÄS MER

 4. 4. Geocaching som läromedel : Att digitalisera lärandet av orienteringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Tylebo; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; geocaching; idrottsundervisning; orienteringsförmåga; läromedel;

  Sammanfattning : Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver mål och innehåll i undervisning, baserad på förmågor som eleverna ska utveckla. Inom idrott och hälsa är utvecklande av elevers förmåga att orientera sig av central betydelse och utgör ett obligatoriskt moment inom ramen för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av nyanlända elever i idrottsundervisning i skolan : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenhet av arbete med inkludering

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Skans; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; inkludering; lärares erfarenheter; idrott och hälsa; skolan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av nyanlända elever i ämnet idrott och hälsa och lärares kunskaper om inkludering.   Två frågeställningar som studien undersökte var: 1. LÄS MER