Sökning: "Idun Åhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Idun Åhlin.

  1. 1. "Vet du varför du är här idag?" - En litteraturöversikt över sjuksköterskans strategier för att främja barns delaktighet i sjukhusvård

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Shuang Premberg; Idun Åhlin; [2021-06-28]
    Nyckelord :Barn; delaktighet; sjuksköterska; strategi; sjukhus;

    Sammanfattning : Bakgrund: Trots det allmänt och offentligt erkännandet av barns rättigheter till delaktighet isjukvården, finns det fortfarande kunskapsbrist och forskningsluckor som relaterar till barnsdelaktighet i hälso- och sjukvården. Det saknas dokumenterad strategier som sjuksköterskorkan använda för att främja barns delaktighet. LÄS MER