Sökning: "Ifrah Elmi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ifrah Elmi.

  1. 1. Pedagogers arbete med tvåspråkiga barns språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Bettol Abdul Abbas; Ifrah Elmi; [2013]
    Nyckelord :Tvåspråkighet; barn; förskola; arbetsätt; språkutveckling; miljö; modersmål; lek;

    Sammanfattning : SammanfattningVårt syfte med detta arbete var att ta reda på hur pedagoger resonerar kring sin arbetsätt med barn som har annat modersmål än svenska, samt metoder som har betydelse för barns språkutveckling och lärande. Vi var också intresserade av hur pedagoger ser på miljön, modersmålet och lekens betydelse för tvåspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER