Sökning: "Igor Daniel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Igor Daniel.

  1. 1. Feeling.nu - överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets och skapa kundstöd

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

    Författare :Daniel Lim; Igor Mićanović; Marie Otterbeck; [2008]
    Nyckelord :Web; Usability;

    Sammanfattning : This paper is about transferring a feeling from a physical place to the Internet. The paper explores methods on how this transfer is done. Websites have a tendency to not portray the company behind it in a correct way. LÄS MER