Sökning: "Ika Winge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ika Winge.

  1. 1. Patientens upplevelse av bemötande vid akut smärta : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Ika Winge; Petra Kleman; [2020]
    Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Patientperspektiv; Smärta; Upplevelse; Vårdande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden av patienter med smärta, genom att utvärdera och dokumentera den. Smärtbehandling ska vara individanpassad. Obehandlad smärta kan leda till både fysiska och psykiska konsekvenser för individen. Vid obehandlad akut smärta finns även risk att utveckla långvarig smärta. LÄS MER