Sökning: "Ikhwan Ali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ikhwan Ali.

  1. 1. Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ikhwan Ali; Patrik Awad; [2020-08-10]
    Nyckelord :Initial public offering; IPO; hot and cold markets; efficient market; long-run performance; Swedish stock market;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. LÄS MER