Sökning: "Ikt som pedagogiskt verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Ikt som pedagogiskt verktyg.

 1. 1. “För att vi har hört att den skulle vara så bra” : En studie om hur förskollärare resonerar kring pedagogisk användning av appar i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolin Andersson; Sarah Molgaard; [2020]
  Nyckelord :applikationer; förskola; pedagogisk användning; ikt;

  Sammanfattning : I förskolan har digital kompetens och digitala verktyg fått en större roll. I den nya Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. 15) anges det att förskollärare har fått ett tydligare ansvar att använda digitala verktyg som kan stimulera barns utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers arbete och förhållningssätt till digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Therese Mjörnemyr; Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :digitala verktyg; förskola; förhållningssätt; digitalt lärande;

  Sammanfattning : Inledning I vår studie har vi valt att fördjupa oss kring hur pedagogerna förhåller sig till digitala verktyg och om de arbetar med IKT i den utsträckning som det åligger på dem att göra. Detta är en viktig aspekt att lyfta fram då det har tillkommit nya riktlinjer i läroplan för förskolan 2018 gällande IKT. LÄS MER

 3. 3. IKT som ett pedagogiskt verktyg för barn med särskilda behov.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Vivien Fazakas; [2019-03-08]
  Nyckelord :IKT; specialpedagogik; särskilda behov; digitalisering; lärare; tematisk analys; digitala verktyg; IT.;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras och analyseras en studie genomförd på två kommunala grundskolor ochtvå grundsärskolor i Sverige. En kvalitativ forskningsmetod genom semistruktureradeintervjuer har använts i studien för att få svar på frågeställningarna. LÄS MER

 4. 4. IKT-verktyg: spelmaskin eller pedagogiskt redskap? : - En kvalitativ studie om hur IKT-verktyg används i det språkutvecklande arbetet inom förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Rytenberg; Jennie Åhman; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; specialpedagog; sociokulturella teorin; IKT-verktyg; språkutveckling; kvalitativ intervju.;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka förskollärares och specialpedagogers uppfattningar av att arbeta med IKT som pedagogiskt verktyg i det språkutvecklande arbetet med barn i förskolan. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med utgångspunkt i två delstudier vilka undersöker förskollärares respektive specialpedagogers uppfattningar av att arbeta med IKT som språkutvecklande pedagogiskt verktyg. LÄS MER

 5. 5. IKT i fritidshemmet - användandet av digitala verktyg : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madeleine Fredriksson; Sofia Rudbäck Lindblom; [2019]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; arbetssätt; intresse; fritidshem;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka arbetssätten gällande IKT samt hur detta kan skilja sig mellan fritidshem. Det kommer även undersökas om det finns samband mellan personligt intresse och användandet av IKT i undervisningen. LÄS MER