Sökning: "Ilda Druskic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ilda Druskic.

  1. 1. En nyckeltalsanalys för SAS schemaläggning av flygbesättningen

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Rebecka Collin; Ilda Druskic; [2019]
    Nyckelord :SAS; examensarbete; flygbolag; nyckeltal; metodik; schemaläggning;

    Sammanfattning : Flygbranschen besitter stora innovativa kunskaper och är dessutom en väsentlig bransch för framtidens tekniska utveckling. För att flygbolagen ska kunna bedriva sin verksamhet finns det tre huvudaspekter som måste planeras och övervakas för att uppnå en operativ effektivitet. De tre aspekterna är: flygbesättning, flygplan och passagerare. LÄS MER