Sökning: "Ildiko Jackson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ildiko Jackson.

  1. 1. De muslimska kvinnornas etablering i det svenska arbetslivet - Muslim women´s entry into the Swedish labour market

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Ildiko Jackson; [2005]
    Nyckelord :Diskriminering; identitet; kulturellt avstånd;

    Sammanfattning : Denna 10-poängsuppsats är mitt examensarbete på studie- och yrkesvägledarprogrammet våren 2005, som jag har läst på Malmö högskola, Lärarutbildningen. Arbetet är ett studium om de muslimska kvinnornas situation på den svenska arbetsmarknaden och ska resultera i en granskning av de omständigheter som försvårar deras etablering i arbetslivet. LÄS MER