Sökning: "Ilirjana Sefa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ilirjana Sefa.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Ilirjana Sefa; Elin Karlström; [2021]
    Nyckelord :experience; literature review; nurse; preceptorship; student; handledning; litteraturöversikt; sjuksköterska; student; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har en viktig roll vid handledning av sjuksköterskestudenter, då studenter självständigt ska kunna ge en god omvårdnad i deras framtida yrkesroll. För att handledningen ska kunna bli optimal, behövs kunskap om hur sjuksköterskor upplever rollen som handledare för studenter. LÄS MER