Sökning: "Illitterata"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Illitterata.

 1. 1. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i SFI-undervisningen i A-kurs : En studie om användningen och betydelsen av digitala verktyg i vuxna elevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Raçi Aferdita; [2020]
  Nyckelord :Swedish for Immigrants - SFI; Digital tools; Illiterate; adult students with no school background; Language learning; Interaction; Svenska för invandrare SFI; digitala verktyg; illitterata; analfabeter; vuxna elever utan skolbakgrund; språkinlärning; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i SFI-undervisningen av vuxna elever utan skolbakgrund och hur dessa verktyg används, vilka förmågor eleverna övar samt vilken betydelse digitala verktyg har i dessa elevers språkinlärning. För att undersöka det har jag använt mig av en metodkombination av strukturerade observationer i två A-grupper samt semistrukturerade intervjuer med två undervisande lärare i dessa grupper. LÄS MER

 3. 3. Litteracitetsutveckling för vuxna illitterata SFI-elever : En kvalitativ studie om arbetssätt i alfabetiseringsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Seryani Janette; [2020]
  Nyckelord :Alfabetisering; grundläggande litteracitetsutveckling; illitterat; modersmål och SFI.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på några SFI-lärares arbetssätt i sin undervisning för att lära illitterata SFI-studerande elever det svenska språket i både läs och skrift. Studien grundar sig på fyra kvalitativa intervjuer med SFI-lärare. LÄS MER

 4. 4. En bortglömd målgrupp? En studie i hur design kan främja tillgänglighet för illitterata.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Magnus Eriksson; Özgür Özgurdamar; [2019]
  Nyckelord :Ikonbaserade gränssnitt; illitterat; tillgänglighet; användbarhet;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen har lett till att människor har fått större insikt i sina rättigheter och behov. Detta har lett till att tillgängligheten för digitala tjänster har utvecklats markant det senaste decenniet. Dock finns det målgrupper som fallit mellan stolarna. LÄS MER

 5. 5. Tala svenska om Sverige : En bildanalys av ett bildläromedel för A-kursen inom sfi

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lena Sjöblom; [2015]
  Nyckelord :perceptuellt perspektiv; kognitivt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; pedagogiskt perspektiv; denotation; konnotation; redundans information; normerande svenskhet; heteronormativitet;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats har jag studerat bilderna i ett bildläromedel för vuxna illitterata. Läromedlet, som är en bildordbok, används inom sfi-undervisningen i spår 1, kurs A, och heter Tala svenska direkt (Hanssen 2004). LÄS MER