Sökning: "Iltija Shokirova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Iltija Shokirova.

  1. 1. Vård och omsorg trots en språkbarriär : En litteraturstudie om sjuksköterskans strategier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Catrin Nibelius; Iltija Shokirova; [2021]
    Nyckelord :Språkbarriär; Personcentrerad omvårdnad; Transkulturell omvårdnad; Patientsäkerhet; Sjuksköterskans strategier; Tolk;

    Sammanfattning : Bakgrund: Antalet invånare som inte talar det officiella språket och som har en kulturell bakgrund som skiljer från de flesta i Sverige blir allt vanligare. Vården måste besitta strategier för att kunna förse alla invånare i Sverige med jämlik vård. LÄS MER