Sökning: "Ilwad Awale"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ilwad Awale.

  1. 1. Rummen är ständigt närvarande i våra liv : En studie om den fysiska miljön på förskolan utifrån ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Ilwad Awale; Sanna Gunnarsson; [2017]
    Nyckelord :Environment; gender; gender equality work; gender identity; material; preschool;

    Sammanfattning : The purpose of our essay is to investigate how preschool teachers take gender into account in the design of the physical environment at their preschool. We will examine this based on the following issues: How do preschool teachers use gender-coded material and how do they design an environment that is inviting both girls and boys? We also want to find out if the preschool teachers believe that the design of the room affects the creation of children's gender identity. LÄS MER