Sökning: "Iman Yassin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Iman Yassin.

  1. 1. Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen : En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Josefine Walfridsson; Iman Yassin; [2019]
    Nyckelord :Performance measurement; Corporate social responsibility CSR ; Management accounting; Sustainability performance measurement system SPMS ;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen – En kvalitativ studie Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefine Walfridsson och Iman Yassin Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2019 - januari Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sina interna prestationsmätningar. Metod: Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en abduktiv ansats. LÄS MER