Sökning: "Imman Ali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Imman Ali.

  1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskorsupplevelser av sitt första arbetsår : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Imman Ali; Jessica Bagge; [2020]
    Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; första året; omvårdnad; övergångsprocessen.;

    Sammanfattning : Att gå från student till nyutexaminerad sjuksköterska kan upplevas som en chock ochför många kan det vara svårt att göra kliniska bedömningar och påvisa kliniskkompetens inom yrket. Det kan vara svårt att ta det nya ansvaret och arbetapatientsäkert då steget från student till sjuksköterska kan vara utmanande. LÄS MER