Sökning: "Immediate responder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Immediate responder.

  1. 1. Att ingripa på skadeplats men inte vara i tjänst : En intervjustudie om ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Emil Magnusson; Therese Öhman; [2021]
    Nyckelord :Immediate responder; ambulanspersonal; upplevelser; kvalitativ; roll; prehospital sjukvård; första hjälpen;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tiden mellan en skadehändelse och innan professionell hjälp anländer är kritisk för den skadade. Under den tiden är det upp till människor på plats, immediate responder, att agera för att rädda liv. Om immediate responder ingriper ökar chansen att de skadade överlever. LÄS MER