Sökning: "Impact sound insulation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Impact sound insulation.

 1. 1. Efficiency of floating floors on CLT or concrete plate in the low frequency region

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anton Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Building acoustics; Impact sound insulation; Floating floor; Concrete; Cross laminated timber;

  Sammanfattning : In order to fulfil requirements regarding impact sound insulation between two ver-tically adjacent rooms, a floating floor construction is a commonly used technique. However the understanding of the acoustical performance of the floor construction at low frequencies is limited. LÄS MER

 2. 2. Variationer i stegljudsnivå från 20 Hz på grund av mätmetod och utförande i flerbostadshus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gruffman Johan; [2017]
  Nyckelord :Akustik; stegljud; stegljudsnivå; byggnadsakustik.;

  Sammanfattning : Abstract In this report studies have been made about variations in impact sound insulation from 20 Hz in an industrial, prefabricated, light weight apartment building. The building was constructed by Lindbäcks Bygg AB. Variations was determined from measurement method from SS16283-2:2015 and due to the workmanship of the structure. LÄS MER

 3. 3. Luftljudsisolering av skiljevägg med lättregelstomme

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Patric Johansson; Fabian Petersson; [2017]
  Nyckelord :Byggakustik; Reduktionstal; Fältmätning; Lutfljudsisolering;

  Sammanfattning : Arbetet inleds med grunläggande teori för byggnadsakustik. En litteraturstudie genomförs för att ta fram förbättringsalternativ för ett antal konstruktionsdelar för två valda mätobjekt. Efter utförd fältmätning beräknas sammansatt reduktionstal av skiljevägg utifrån uppmätta och utgivna värden. LÄS MER

 4. 4. Träbjälklag med tung fyllning : Bjälklag framtaget med inspiration av byggteknik från sekelskiftet 1800–1900

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Albin Af Klintberg; Jonny Åkehag; [2017]
  Nyckelord :Timber floor; Sound insulation; Residual products; Composite floor; Silent Timber Build; Träbjälklag; Ljudisolering; Restprodukter; Samverkansbjälklag; Silent Timber Build.;

  Sammanfattning : Denna rapport utreder möjligheterna att använda restprodukter som ljudisolering i lägenhetsskiljande mellanbjälklag av trä med spännvidd 6 m. Ett steg mot att uppfylla Sveriges byggindustris nollvision för koldioxidutsläpp är att bygga mer i trä och att återanvända/återvinna restprodukter. LÄS MER

 5. 5. Investigation of impact sound behaviour in light weight floor constructions - A market survey and finite element analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Fanny Sandberg; [2016]
  Nyckelord :intermediate floor; acoustics; impact sound; höga trähus; bjälklag; akustik; Stegljud; Ljud; wood; wooden high rise building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the last years, the interest in high-rise timber framed building has gone up resulting in an increased demand for good solutions regarding sound insulation. Due to the worldwide growing interest in environmental issues, it has become of greater importance for companies to find ways to take care of their residue, instead of throwing it away. LÄS MER