Sökning: "Ina Jacobsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ina Jacobsen.

  1. 1. Offentliga rum : En studie om den växande stadens påverkan på det offentliga rummets demokratiska funktion.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

    Författare :Ina Jacobsen; [2018]
    Nyckelord :Offentliga rum; demokrati; identitet; privatisering;

    Sammanfattning : Med utgångspunkt från Karlstads kommuns stadskärna vill jag genom denna studie ta reda på vad som händer med det offentliga rummet när privata aktörer gör anspråk på platsen och om detta påverkar det demokratiska värdet. Empirisk data är inhämtad från stadsplaneringens kommunala styrdokument och praktiker eftersom det ligger till grund för hur staden planeras. LÄS MER