Sökning: "Inas Soliman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inas Soliman.

  1. 1. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
    Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

    Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER