Sökning: "Incitament lön"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Incitament lön.

 1. 1. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Ellika Hermansson; Therése Strömvall Nyberg; [2019]
  Nyckelord :arbetskraft; kommunikation; motivation; skogsvårdsentreprenörer; säsongsanställning; communication; labor; motivation; seasonal employment; silviculture entrepreneurs;

  Sammanfattning : Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. LÄS MER

 2. 2. ”Alla vet ju att arbetsgivare inte anställer personalvetare utan arbetslivserfarenhet” : en kvalitativ studie om faktorer som motiverar personalvetare till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vidar Bjurström; Samira Kraft; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; deltidsarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer som motiverar personalvetarstudenter på Uppsala universitet att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Vi har preciserat syftet genom två frågeställningar: “Vilken betydelse får relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap för studenternas motivation till att arbeta deltid?” och “Vilka inre och yttre faktorer påverkar studenternas motivation till att söka deltidsarbete?” Resultatet i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personalvetarstudenter. LÄS MER

 3. 3. Lön och lönsamhet : En kvantitativ studie om den verkställande direktörens ersättning och bolagets prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Brohlin; Simon Edestav; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En verkställande direktör är direkt ansvarig över den löpande verksamheten i ett företag. Genom strategiska beslut kan VD:n påverka bolagets prestationer, denna typ av beslut har synnerligen stor inverkan på bolag verksamma inom högteknologiska branscher. LÄS MER

 4. 4. Varför slutar revisorsassistenter före auktorisation? : En studie ur ett välmåendeperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Forsblom; Filip Petersson; [2018]
  Nyckelord :Audit assistant; well-being; turnover; work-life balance; job satisfaction; life satisfaction; Revisorsassistent; välmående; personalomsättning; balans mellan arbete och fritid; arbetstillfredsställelse; livstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än hälften av nyexaminerade revisorsassistenter lämnar revisionsyrket inom tre år. Revisionsbranschen präglas av en intensiv högsäsong som påverkar välmåendet negativt hos många revisorer. Välmåendet påverkas av balansen mellan arbetet och fritiden, arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse. LÄS MER

 5. 5. Ensidiga närstående i det generella närståendebegreppet : Problematiken med ensidiga närstående vid tillämpning av reglerna om lönebaserat utrymme

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Julia Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Närstående; det generella närståendebegreppet; ensidiga närstående; fåmansföretag; lönebaserat utrymme; SOU 2016:75;

  Sammanfattning : I 2 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) finns det så kallade generella närståendebegrepp, vilket används i åtskilliga sammanhang i lagen. Bestämmelsen är utformad på ett sådant sätt att förhållanden mellan den skattskyldige och vissa av dennes närstående är ensidiga. LÄS MER