Sökning: "Inclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 3437 uppsatser innehållade ordet Inclusion.

 1. 1. Specialpedagogik och anpassningar som en inkluderande del i förskolans verksamhet : En intervjustudie om hur förskollärare skapar en inkluderande miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Holmström; Alva Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; communication; inclusion; preschool and preschool teacher; Barn i behov av särskilt stöd; förskola och förskollärare; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsmetoder förskollärare använder sig av i sin undervisning för en inkluderande miljö, samt vilka anpassningar de gör för att inkluderingsarbetet ska vara genomförbart. Det sociokulturella- och relationella perspektiven är den teoretiska utgångspunkten. LÄS MER

 2. 2. Boende inklusion i Ekostaden Augustenborg - En studie om boende inklusion och utformningen av miljö ansvarsfullt beteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Marigona Alimi; [2023]
  Nyckelord :ERB; Eviromental responsible behavior; Miljöansvarsfullt beteende; boendeinklusion; Ekostaden; Augustenborg; boendedeltagande; bostadsmiljö; gröna insatser; gröna projekt; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this paper, the studied subject is the residents' inclusion in the green initiatives for Ekostaden Augustenborg. As well as the way in which the information has been reached by the residents regarding the possibility of participating in the area's green efforts and green projects. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares dilemma med bemötande och inkludering i förskolan : En kvalitativ studie om inkludering och bemötande av barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Eriksson; Tuva Myckelberg; [2023]
  Nyckelord :Teacher s competence; conduct; children with intellectual disabilities; inclusion; everyday situations; Lärarens kompetens; bemötande; barn med intellektuell funktionsnedsättning; inkludering; vardagssituationer;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka vilka kompetenser som finns hos förskollärare inom förskolans verksamhet för att bemöta och inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning i vardagssituationer. En kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få information och kunskap om förskollärares syn på kompetenser, bemötande och inkludering kring arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling och inkludering inom de samhällsorienterade ämnena

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Julia Jansson; Samuel Folkesson; [2023]
  Nyckelord :inclusion; language development; social science; subject concept; inkludering; so-ämnet; språkutveckling; ämnesbegrepp;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the relationship between two concepts, language development/language acquisition and inclusion. We examined a number of different articles and different studies made by different scientists, with the purpose of examining whether or not the two concepts in fact actually had a scientific relationship. LÄS MER

 5. 5. Förskolepersonals perspektiv på användandet av TAKK i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linnéa Hedblom; Junia Ohde; [2023]
  Nyckelord :ACC; preschool; communication; inclusion; dual-coding.; TAKK; förskola; kommunikation; inkludering; dual-coding.;

  Sammanfattning : Tecken som kommunikationsmedel i förskolan möjliggör inkludering av barn som av olika anledningar saknar eller har begränsad tillgång till verbal kommunikation. Tecken underlättar även och är ett stöd för barngruppen som helhet, även de barn som kan kommunicera verbalt. LÄS MER