Sökning: "Individanpassad"

Visar resultat 1 - 5 av 969 uppsatser innehållade ordet Individanpassad.

 1. 1. Personalization-privacy paradoxen : En studie om individanpassad marknadsföring och integritet ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sajad Hussein; Sabina Niva; [2022]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; personalization-privacy paradoxen; integritet; datainsamling; hotellbranschen; sociala nätverkstjänster;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att skapa en djupare förståelse kring hur personalization-privacy paradoxen behandlas i hotellbranschen utifrån en individanpassad marknadsföring. Metod: Studiens metod innefattar en kvalitativ undersökningsmetod där semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta respondenter från hotellbranschen som driver marknadsföringen. LÄS MER

 2. 2. Närståendes behov av stöd när en familjemedlem med palliativt vårdbehov vårdas i hemmet : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Gråbergs; Emma Hult; [2022]
  Nyckelord :Palliative care; Family; Home care service support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter med palliativt vårdbehov vårdas i hemmet. Detta kan skapa en komplex situation för den närstående då det kan upplevas betungande att vårda en svårt sjuk familjemedlem. LÄS MER

 3. 3. Den individanpassade marknadsföringens betydelse för svenska e-handelsföretag : En studie om hur svenska e-handelsföretag kan balansera fördelar och nackdelar med individanpassad marknadsföring online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Clara Leissner; Josefine Ahlsén; [2022]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; datainsamling; integritet; perception;

  Sammanfattning : Dagens teknik har gjort det möjligt för företag att samla in data i större omfattning, med eller utan konsumentens samtycke och vetskap. Tidigare forskning menar att konsumentens uppfattning kring individanpassad marknadsföring varierar beroende på vilken typ av data som samlas in och används för att skapa denna typ av marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte läromedlet som vet vad dina elever behöver – det är du” Lärares syn på differentierad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Olivia Säfvenberg; Malin Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Explicit undervisning; individanpassad undervisning; lärarperspektiv; pedagogisk differentiering; årskurs 1–3.;

  Sammanfattning : Differentierad undervisning syftar till att inkludera alla elever i ett klassrum utan att förlora den sociala kontexten. Syftet med studien är att undersöka hur fem lärare i årskurs 1–3 implementerar differentierad undervisning i ämnet svenska, samt vilka möjligheter respektive svårigheter de ser med att använda metoden. LÄS MER

 5. 5. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Nyckelord :bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Sammanfattning : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. LÄS MER