Sökning: "Individanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet Individanpassning.

 1. 1. ”Det där med individanpassningar…” Läs- och skrivsvårigheter på sfi ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emelie Fritzell; [2021-09-02]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; kartläggning; sfi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sfi-lärares hantering av vuxna elever med läs- och skrivsvårigheter, detta med utgångspunkt i frågor kring individanpassad undervisning. Studien syftar till att främst undersöka lärarnas egna erfarenheter. Genom intervjuer med verksamma lärare inom sfi kunde således detta ske. LÄS MER

 2. 2. Individanpassad undervisning : En kvalitativ studie om hur verksamma lärare upplever och arbetar med individanpassad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Hanna Svedlund; [2021]
  Nyckelord :Grundskollärare; Individanpassad undervisning; Individanpassning; Individualisering; Lågstadiet; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur verksamma lärare i lågstadiet ser på möjligheten att individanpassa undervisningen. De frågeställningar som använts i studien är: Hur individanpassar lärare undervisningen? Samt vilka hinder ser lärare för att kunna individanpassa undervisningen? Det sociokulturella perspektivet används för att analysera resultatet. LÄS MER

 3. 3. Individuell digital hälsovägledning; Vilka faktorer är viktiga för att det ska fungera? : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma-Gill Macdonald Jacobsson; Matilda Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :hälsopromotion; digital hälsa; individuell vägledning; coachning; personlig relation; individanpassning; flexibilitet; tillgänglighet; self-efficacy;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter av individuell coachning undersöka vilka faktorer som kan vara viktiga för en fungerande individuell digital hälsovägledning. Metod: Studien utfördes med en kvalitativ metod utifrån fokusgrupper med totalt tio deltagare, fördelat i tre grupper, där de diskuterade frågor utifrån en intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. “Det är svårt att få till det där mellanmänskliga” : En kvalitativ studie om hur chefers ledarskap förändras och anpassas vid plötslig omställning till distans vid pandemins framfart.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emelie Berglund; Amanda Strandell; [2021]
  Nyckelord :Effektivt ledarskap; distans; situationsanpassat ledarskap; virtuell kommunikation; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om samt hur chefer inom en medelstor kommun upplever att deras ledarskap har förändrats och anpassats, i och med en plötslig och icke- planerad omställning till distans. För att undersöka detta utfördes nio semistrukturerade intervjuer med enhetschefer samt avdelningschefer inom en medelstor kommun. LÄS MER

 5. 5. En religionsdidaktisk analys : Lärares utmaningar och anpassningar i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maya Noras; Roza Paronyan; [2021]
  Nyckelord :religionsdidaktik; mångreligiöst-klassrum; kommunikationsfrågor; elevperspektiv; ämnesöverskridande; individanpassning; religionskunskap; läroplansförändringar;

  Sammanfattning : Det didaktiska ämnesfältet gör det möjligt att undersöka vilka metoder yrkesverksamma lärare applicerar i undervisningen i religionskunskap 1 för att uppnå de krav som ämnesplanen kräver. Denna kvalitativa och kvantitativa undersökning undersöker vilka utmaningar lärare ställs inför och hur dessa utmaningar kan tacklas i religionsundervisningen samt i mångreligiösa klassrum. LÄS MER