Sökning: "Individbedömning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Individbedömning.

 1. 1. När handen slår för ögonen som ser : En kvalitativ studie om ryktesspridningens inverkan på och betydelse för den kollektiva hedersrelaterade vålds- och förtryckarmekanismen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jonas Laouini; [2015]
  Nyckelord :honour related violence and oppression; honour-contextualized;

  Sammanfattning : Abstract The present study aims to examine one of the main components of honour-related violence, the previously disregarded – honor-contextualized rumour/gossip, by examining the process with which rumours/gossip advance within and through-out the honour-related social collective and its purposes for, and effects on, the mechanism of violence and oppression that permeates the collective. This study is based on hermeneutic premises and is constructed on ten semi-structured interviews with respondents in the ages 18 – 25 whom for an extensive period of time have been subjected to honour-related violence victimization. LÄS MER

 2. 2. Från individbedömning till verksamhetsbedömning : Hur kan förskolan utveckla sin verksamhet så att den kan möta alla barn oavsett förutsättningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Isander; [2014]
  Nyckelord :preschool; special needs; individual assessment; activities assessment;

  Sammanfattning : One of the Swedish preschools many tasks is to identify the needs of a child and to shape an activity suited to their needs. This identification means a lot of times that a child is weighed and valued despite that the curriculum clearly states that no assessment is to be done in the Swedish preschool. LÄS MER

 3. 3. Förskola i förändring : -Pedagogisk dokumentation och individbedömningar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Elin Heiman; Nina Almroth; [2013]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; Individkartläggning; Individbedömning; Formativ bedömning; Summativ bedömning.;

  Sammanfattning : Den svenska förskolan styrs av Läroplan för Förskolan. Denna läroplan är mycket tydlig när det gäller huruvida bedömning av det enskilda barnet ska få förekomma i verksamheterna. Enligt läroplanen (Lpfö- 98) sker bedömning och utvärdering endast när det gäller verksamheten i sig. LÄS MER

 4. 4. Sökes: Rätt individ till rätt tjänst : och skapa en förståelse kring personliga egenskaper

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Terese Pettersson; Helena Larbo; [2007]
  Nyckelord :rekrytering; rekryteringsföretag; kravspecifikation; personliga egenskaper; individbedömning; begreppsdefinitioners problematik; kommunikation;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad har rekryteringsföretag, inom rekryteringsförfarandet, fått en framträdande roll. Ett första steg i en rekryteringsprocess är att rekryteringskonsulten, tillsammans med anställande företag, utvecklar en så kallad kravspecifikation. LÄS MER

 5. 5. Ska du vara i min klass? : En intervjustudie om lärarsamarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogik

  Författare :Jan Lund; [2006]
  Nyckelord :Klassammanslagning; lärare; skola; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa lärares erfarenheter vid klassammanslagningar. Mer preciserat ämnade arbetet att studera vilka positiva och negativa effekter som uppkommer vid en klassammanslagning/ökad gruppstorlek för lärares undervisning och den enskilda eleven samt hur detta påverkar konflikthantering och individanpassad undervisning. LÄS MER