Sökning: "Individual Quality of Life"

Visar resultat 1 - 5 av 651 uppsatser innehållade orden Individual Quality of Life.

 1. 1. Specialist nurses’ Compassion Fatigue and related factors in the aftermath of COVID-19 : A correlation survey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Spinola Pulido; Caroline Krylborn; [2023]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Professional Quality of Life Scale; Perceived Organizational Support; turnover intention; Intensive Care Nurses; Nurse Anaesthetist; Empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; Professional Quality of Life Scale; upplevd organisatoriskt stöd; intention till egenuppsägning; Intensivvårdssjuksköterska; Anestesisjuksköterska.;

  Sammanfattning : Background: Intensive Care and Anaesthetists Nurses are, through their profession and the COVID-19 pandemic, predisposed to suffering from Compassion Fatigue (CF). CF develops as stressors exceed the ability to cope with the demands of caring and has been associated with organisational factors. LÄS MER

 2. 2. Den vuxna patientens upplevelser av postoperativ konfusion : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Arvid Fagerström; Arvid Norin; [2023]
  Nyckelord :Confusion; patients experiences; postoperative care; postoperative complications.; Konfusion; patienters upplevelser; postoperativa komplikationer; postoperativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion innebär att patienten drabbas av ett akut förvirringstillstånd som bland annat påverkar kognitionen och medvetandenivån. Detta är en vanlig förekommande komplikation i den postoperativa vården. LÄS MER

 3. 3. Långtidseffekterna av manuell terapi i jämförelse mot träningsintervention vid ospecifik ländryggssmärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Henrik Lipitsä; Björn Jansson; [2023]
  Nyckelord :Low back pain; Manual therapy; Exercise; Physiotherapy; Long-term effects;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta som lokaliseras till ländryggen drabbar upp till 80% av alla människor någon gång under livet och är således ett stort problem för både individ och samhälle. Manuell terapi (MT) och olika typer av träningsinterventioner (TI) är två vanligt förekommande behandlingar som fysioterapeuter världen över använder sig av. LÄS MER

 4. 4. Ju större verktygslådan är i ditt språk, ju större möjligheter har du som individ : En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie om svenska förskollärares upplevelser av att kunna utveckla en språkutvecklande praktik som verkar gynnande för alla barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Rebeca Kvarnström; Hanna Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Early childhood education; Language development; Language-support-practices; Preschoolchildren; Variation in language knowledge.; Förskolebarn; Förskolans undervisning; Kompletterande kommunikativa insatser; Språkutveckling; Varierande språkkunskaper.;

  Sammanfattning : Språkutveckling är en stor del i varje barns liv där förutsättningarna för att ta till sig språkliga kunskaper kan variera från barn till barn. Studiens syfte är att belysa svenska förskollärares upplevelser och erfarenheter med att kunna utveckla en språkutvecklande praktik för alla barn, oavsett behov. LÄS MER

 5. 5. Evaluating targeted combination therapies in EGFR wild-type non-small-cell lung cancer using mass spectrometry-based proteomics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för immunteknologi

  Författare :Johan Thorsson; [2023]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Survival for non-small cell lung cancer (NSCLC) patients has been significantly improved by epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors (TKIs) in patients with EGFR mutations. However, certain subpopulations of NSCLC patients with EGFR wild-type (wt) status have been shown to also respond to EGFR-TKIs. LÄS MER