Sökning: "Individualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 618 uppsatser innehållade ordet Individualisering.

 1. 1. Individanpassad undervisning : En kvalitativ studie om hur verksamma lärare upplever och arbetar med individanpassad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Hanna Svedlund; [2021]
  Nyckelord :Grundskollärare; Individanpassad undervisning; Individanpassning; Individualisering; Lågstadiet; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur verksamma lärare i lågstadiet ser på möjligheten att individanpassa undervisningen. De frågeställningar som använts i studien är: Hur individanpassar lärare undervisningen? Samt vilka hinder ser lärare för att kunna individanpassa undervisningen? Det sociokulturella perspektivet används för att analysera resultatet. LÄS MER

 2. 2. #kroppskamp : En netnografisk undersökning om kroppsaktivisters budskap på Instagram

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Johansson; [2021]
  Nyckelord :Instagram; kroppsaktivism; könsroller; induvidualisering; stereotyper;

  Sammanfattning : I takt med att sociala medier tagit en större plats i människor liv har fler ungdomar börjat måsämre över att de jämför sig med andra personer på sociala medier. Som svar till detta såönskar fler att ungdomar ska få sunda förebilder. LÄS MER

 3. 3. Digitala läroböcker inom matematik : Fördelar och nackdelar tolkat ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fördel; nackdel; lärarperspektiv; digital lärobok; statisk digital lärobok; interaktiv digital lärobok;

  Sammanfattning : Idag använder sig många lärare av läroboken vid planering av undervisningen. I den svenska skolan har det blivit  vanligare med digitala läroböcker. LÄS MER

 4. 4. Individualiserad undervisning : En undersökning om fyra SVA-lärares arbetssätt på Komvux

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Safa Mayi; [2021]
  Nyckelord :Individualisering; lärande; återkoppling; högpresterande elever; lågpresterande elever; formativ bedömning; likvärdig utbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och presentera en fördjupad förståelse för individualisering i ämnet svenska som andraspråk utifrån fyra SVA-lärares arbetssätt i relation till hur dessa lärare arbetar med individualisering vid utformning av elevuppgifter och återkoppling för hög- respektive lågpresterandeelever. Studien var baserad på en kvalitativ metodansats med semistrukturerade interjuver där fyra lärare som undervisar inom Komvux deltog. LÄS MER

 5. 5. Lärarnas syften och intentioner med hemläxor i franska : En kvalitativ intervjuundersökning av sex fransklärare på grundskolenivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Vincent Guillemain; [2021]
  Nyckelord :Hemläxor; franska; högstadiet; intervjuundersökning; attitydundersökning; fransklärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera användningen av läxor i franska ur ett lärarperspektiv.Studien fokuserar på ett svenskt undervisningssammanhang med franska som främmandespråk, och är inriktad på vilka syften och intentioner lärarna har med hemläxor, och vilkatyper av uppgifter de verkligen ger eleverna. LÄS MER