Sökning: "Individualized teaching in mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Individualized teaching in mathematics.

 1. 1. Fallenhet för matematik : Lärares och elevers upplevelser av arbete med att motivera elever med fallenhet för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Dahlberg; Dan Kenttä Sköllermark; [2019]
  Nyckelord :lust; motivation; fallenhet för matematik; högpresterande elever;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur elever med fallenhet för matematik motiveras i undervisningen av läraren. Studien undersöker huruvida elevernas upplevelser av arbetet med att motiveras i matematikundervisningen stämmer överens med lärarnas syn på detta. LÄS MER

 2. 2. Individanpassad matematikundervisning-hur funkar det? : En kvalitativ studie om matematiklärares handledning och tankar om begreppet individanpassning med fokus på området funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Weimer; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Individualized teaching in mathematics; Functions; Upper-secondary school; Individanpassad matematikundervisning; Funktioner; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how teachers in mathematics in upper-secondary school think about the concept of individualized teaching and their way of tutoring students in a classroom environment. The study focuses on the area of functions. LÄS MER

 3. 3. Fenomenet individualisering inom taluppfattning : En kvalitativ studie om hur lärare individualiserar matematikundervisningen i åk 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Paula Bürger; [2018]
  Nyckelord :Individualization; mathematics; number sense; primary school; teaching; Individualisering; lågstadiet; matematik; taluppfattning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med individualisering inom taluppfattning. Taluppfattningen är en av de mest fundamentala delarna inom matematiken och är viktig inför det kommande arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. Individualiserad organisation? : En studie av matematikundervisningen på gymnasieprogrammet individuellt alternativ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Kalle Axelsson; [2018]
  Nyckelord :individuellt alternativ; gymnasium; matematikundervisning; matematik; individualisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är främst att undersöka organisationen och individualiseringen av matematikundervisningen på gymnasieprogrammet individuellt alternativ (IMA). En enkätundersökning genomfördes där respondenterna utgjordes av 168 matematiklärare på programmet. LÄS MER

 5. 5. Att återkoppla till elever : Matematiklärares uppfattningar om hur de arbetar med feedback i sin undervisning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Olsén; [2018]
  Nyckelord :Compulsory school; feedback; interview; mathematics; teacher; teaching mathematic; upper secondary school; Feedback; gymnasiet; intervju; lärare; matematik; matematikundervisning; årskurs 7–9; återkoppling;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate how math teachers in the last three years in compulsory school and in the upper secondary school perceive how they work with feedback. Another aspect of the study was to describe the context of the feedback given by the teachers and what the teachers focus on in their feedback. LÄS MER