Sökning: "Indoor environment"

Visar resultat 1 - 5 av 817 uppsatser innehållade orden Indoor environment.

 1. 1. Tillgängliga material och rum - i spänningsfältet mellan policy och praktik : En intervjustudie med sex förskollärare om deras arbete med utformningen av förskolans pedagogiska inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Englund; Tuva Jonsson; [2024]
  Nyckelord :Attitude; availability; indoor environment; policy enactment; preeschool; Förhållningssätt; förskola; inomhusmiljö; policy enactment; tillgänglighet;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) framgår att miljön ska vara tillgänglig för alla barn och där fokus ska ligga på barnens samspel med både den fysiska och den sociala omvärlden. Dock beskrivs det inte hur detta ska genomföras av förskollärarna i praktiken där vi utifrån egna erfarenheter upplev stora skillnader i hur förskollärare utformar inomhusmiljön. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet och rörelse i förskolans inomhusmiljö : En studie om rektorers och förskollärares kunskaper och intresse samt den praktik de genomför i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Henriksson; Viktoria Smidare; [2024]
  Nyckelord :Indoor environment; movement; physical activity; preschool teachers experiences; principals experiences; Fysisk aktivitet; förskollärares erfarenheter; inomhusmiljö; rektorers erfarenheter; rörelse;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka hur rektorers och förskollärares kunskap och intresse av fysisk aktivitet kan påverka barns möjligheter att delta i planerade rörelseaktiviteter och utveckla sin grovmotorik i inomhusmiljö. Bakgrunden ger en översikt kring styrdokument och riktlinjer, från litteratur redogörs grundläggande rörelseförmåga och inomhusmiljöns betydelse. LÄS MER

 3. 3. Barns handlingserbjudande i inomhusmiljön : En kvalitativ studie om hur barns självständighet främjas i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Pettersson; Jennifer Larsson; [2024]
  Nyckelord :Inomhusmiljö; förskola; handlingserbjudande; material; barns självständighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera hur uppbyggnaden av förskolans fysiskainomhusmiljö kan bidra till olika handlingserbjudanden för barnen. I denna kvalitativastudie använder vi oss av observationer som metod. LÄS MER

 4. 4. "Utomhusmiljön är lika viktig som inomhusmiljön" : Pedagogers perspektiv på biologiundervisning i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jennifer Andersson; Ebba Gustavsson; [2024]
  Nyckelord :preschool; biology; teaching; outdoor environment; educator; förskola; biologi; undervisning; utomhusmiljö; pedagog;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to knowledge about educators' perceptions of biology teaching in the preschool's outdoor environment.  The study focuses on educators’ perceptions of biology teaching, biology teaching in the outdoor environment and perceptions of how it can contribute to children's learning. LÄS MER

 5. 5. Bridging Nature and Care : nurturing Individuals with Dementia in a Residential Care Facility in Denmark

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Mia Therese Trnka; [2024]
  Nyckelord :quality Evaluation Tool; nature-based care culture; principal Model of Four Zones of Contact with the Outdoors; nature-based dementia care; key-players in nature-based care cultures; healthcare professionals; supporting environments in residential care facilities; nature-based interventions;

  Sammanfattning : The global demographic shift towards an aging population, with a projected 22% of the world over 60 by 2050, presents a significant challenge because of the soaring rates of dementia, carrying profound economic, political, and social consequences. Research emphasizes the potential of naturebased interventions in improving the well-being of individuals with dementia. LÄS MER