Sökning: "Industry affiliation"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Industry affiliation.

 1. 1. Nordic IPOs and Private Equity affiliation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Selin; Sebastian Wigartz; [2020]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Private Equity; Nordic market; After-market performance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Using a sample of 250 Nordic IPOs, consisting of private equity-backed (PE) and non-backed (NB) issues from January 2010 to March 2017, this paper examines the long-term performance of IPOs in the Nordic market. We compare and contrast the after-market performance of PE-backed IPOs to NB IPOs in an event study regime. LÄS MER

 2. 2. Bankbranschen-helt jämställd? : En kvalitativ studie om kvinnliga mellanchefers upplevelser av hinder och möjligheter till avancemang inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johannes Youssef; Oskar Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Glass ceiling; leadership stereotypes; homosocial reproduction; gender; equality; Glastaket; stereotyper; homosocial reproduktion; genus; jämställdhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett land som jämfört med övriga länder i världen är långt fram i dess jämställdhetsarbete, där lagar kring diskriminering finns för att skydda arbetstagaren och för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning etc. Trots detta visar tidigare studier att det föreligger barriärer för vissa arbetstagare vid avancemang uppåt i den organisatoriska hierarkin och således inte ges samma möjligheter. LÄS MER

 3. 3. Vad driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete? : En kvantitativ studie som förklarar revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån individ- och byråspecifika faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Freja Nilsson; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :Agency affiliation; Auditor; Big Four; Competence; Hierarchical position; Proactive sustainability work; Sustainability assurance; Sustainability commitment; Big Four; Byråtillhörighet; Hierarkisk position; Hållbarhetsengagemang; Hållbarhetsgranskning; Kompetens; Proaktivt hållbarhetsarbete; Revisor;

  Sammanfattning : Efterfrågan på hållbarhetsinformation är något som ökar i dagens samhälle. Samtidigt visar tidigare studier att det finns allvarliga brister i företags hållbarhetsrapporter. Forskare har dessutom konstaterat att revisorer har en kvalitetssäkrande roll för hållbarhetsrapporters trovärdighet. LÄS MER

 4. 4. Frivillig redovisning i svenska onoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Felicia Pärlefalk; Johan Wängermark; [2020]
  Nyckelord :voluntary disclosure; annual report; unlisted companies; frivillig redovisning; årsredovisning; onoterade företag;

  Sammanfattning : Titel: Frivillig redovisning i svenska onoterade företag. Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi. Författare: Felicia Pärlefalk och Johan Wängermark. Handledare: Fredrik Hartwig. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning : en studie om vilken påverkan bransch och storlek har på företagens hållbarhetsrapporter mellan tre branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Mohamad Anouz; Aldin Zahirović; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reports; GRI; industry affiliation; company size; legitimacy theory; stakeholder theory; Hållbarhetsrapport; GRI; branschtillhörighet; företagsstorlek; legitimitetsteorin; intressentteorin;

  Sammanfattning : Sociala och miljömässiga frågor är ämnen som spelar en central roll för hur synen på en hållbar och rättvis värld ska fungera i framtiden. Syftet med studien var att undersöka hur branschtillhörighet och företagsstorlek i form av antalet anställda påverkar mängden hållbarhetsinformation företag rapporterar i sina hållbarhetsrapporter. LÄS MER