Sökning: "Inez Lindh Isefält"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inez Lindh Isefält.

  1. 1. På lek eller allvar : En kvalitativ undersökning om hur pedagoger använder sig av lek inom kommunal skola och Waldorfskola och hur lek används skolförberedande inom förskoleklassen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Inez Lindh Isefält; [2014]
    Nyckelord :Waldorf; Municipal; Play; School preparing; Pre-class class; Waldorf; Kommunal; Lek; Skolförberedande; Förskoleklass;

    Sammanfattning : Jag har i min uppsats undersökt hur förskoleklassens verksamhet jobbar skolförberedande utifrån lek genom observationer av förskoleklasser på kommunala skolor och Waldorfskolor. Jag har också samtalat med pedagoger i dessa förskoleklasser och genom dessa samtal med pedagogerna kommit fram till hur de ser på sin verksamhet gällande lek och vart de lägger sin fokus, vilka föreställningar de har om lek och hur de använder sig av denna i skolförberedande syfte. LÄS MER