Sökning: "Influencer marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 568 uppsatser innehållade orden Influencer marketing.

 1. 1. Influerad av influencers : En kvalitativ studie om unga kvinnors syn på influencers kommunikation på sociala medieplattformar med fokus på impulsköp och miljöaspekter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ella Lundberg; Ida Malmberg; [2024]
  Nyckelord :Influencer; impulse buying; fast fashion; environmental awareness; marketing communication; Influencer; impulsköp; snabbmode; miljömedvetenhet; marknadskommunikation.;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how young female students aged 20–25 perceive influencer marketing communication on social media and its correlation with their impulsive purchases within the fast fashion industry. The study involves eight interviews to gain an understanding of these consumers' behavior during impulse purchases. LÄS MER

 2. 2. Att vara äkta eller sälja sig för pengar : Föreställningar om artisters autenticitet i samband med reklamsamarbeten med externa varumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lina Kerrouchi; Julia Jakobsson; [2024]
  Nyckelord :Authenticity; artists; music; influencer; influencer marketing; advertising; celebrity endorsement; qualitative interviews; focus groups; Autenticitet; artist; musik; influencer; influencer marketing; marknadsföring; kändissamarbeten; kvalitativa intervjuer; fokusgrupper;

  Sammanfattning : For decades authenticity has been of great interest in media and communication research. With this study, we aim to contribute to the research with a new perspective where authenticity is examined in artists who use influencer marketing on social media. LÄS MER

 3. 3. TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare : - Inom Elektronisk Word-Of-Mouth

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lorita Maqedonci; Vanesa Voca; [2024]
  Nyckelord :EWOM; positiv negativ WOM; e-handel; OCR; IACM; TikTok; och sociala medier;

  Sammanfattning : Titel: TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare – Inom elektronisk Word-Of-Mouth. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lorita Maqedonci och Vanesa Voca Handledare: Martin Ahlenius Datum: 2024 - Januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur recensioner på TikTok påverkar användare genom elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM). LÄS MER

 4. 4. ”Shame of missing out”, det nya FOMO : En kvalitativ intervjustudie om hur känslor hos unga kvinnor upplevs när influencers uppmanar till konsumtion på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alice Klevfors; Nilsson Isabell; [2024]
  Nyckelord :Impulsive consumption; FOMO; SOMO; influencer marketing; relationship building; Instagram; emotions; qualitative interview study; thematic analysis; young women; Sweden; Impulsiv konsumtion; FOMO; SOMO; influencer marketing; relationsskapande; Instagram; känslor; kvalitativ intervjustudie; tematisk analys; unga kvinnor; Sverige;

  Sammanfattning : With the increasing trust and power of influencers on social media, more research and information are needed on how influencers affect the emotions of their followers. The climate that exists on social media today contributes to calls for unsustainable consumption, which is something that influencers in particular contribute to. LÄS MER

 5. 5. Mikroinfluencers och produktengagemang- En kvantitativ undersökning av trovärdighetens påverkan på köpprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ruth Landström; Oscar Syrén; Olle Wallinder; [2024]
  Nyckelord :Influencer marketing; mikroinfluencers; engagemangsnivå; trovärdighet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Mikroinfluencers och produktengagemang: En kvantitativ undersökning av trovärdighetens påverkan på köpprocessen Seminariedatum: 2024-01-10 Ämne/Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ruth Landström, Oscar Syrén, Olle Wallinder Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Influencer marketing, mikroinfluencers, engagemangsnivå, trovärdighet Syfte: Syftet med denna studie är att, genom kvantitativ forskningsmetod, öka förståelsen för vikten av en influencers uppfattade trovärdighet beroende på influencerns storlek och den kommunicerade produktens karaktär. Frågeställning: Är den trovärdighet som mikroinfluencers besitter viktigare för hög- än lågengagemangsprodukter i samtliga steg av köpprocessen? Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket är utformat för att analysera och diskutera, men även acceptera eller förkasta de fem hypoteserna. LÄS MER