Sökning: "Informal care"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Informal care.

 1. 1. ERFARENHETER AV HUR SJÄLVSTÄNDIGHETEN PÅVERKAS AV STROKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Björn Johansson; Jalal Hussain; [2019]
  Nyckelord :Experience; Independence; Orem; Qualitative; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självständighet är värdefullt för människor. Stroke kan påverka självständigheten på många sätt. Den kan bli nedsatt av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt symptom som fatigue och smärta. Detta kan hindra förmågan till att leva självständigt. LÄS MER

 2. 2. "Arbetare måste arbeta." - En studie om hur ojämlikhet organiseras inom hemtjänsten

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :El Häkkinen; [2019]
  Nyckelord :ojämlikhet; ojämlikhetsregim; organisering; kön genus; sexualitet; klass; ras etnicitet; intersektionalitet; hemtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöka organiseringsprocesser inom den kommunala förvaltningen som konstruerar och reproducerar ojämlikhet. Frågeställningen om hur ojämlikhet konstrueras och reproduceras i organiseringen av den kommunala hemtjänsten undersöks med utgångpunkt i betydelsen av kön/genus, sexualitet, klass och ”ras”/etnicitet. LÄS MER

 3. 3. Mer omvårdnad och mindre tvång i psykiatrisk vård : En systematisk integrativ litteraturöversikt över patienters erfarenheter av informellt tvång i psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johan Olin; Christian Wicksell; [2019]
  Nyckelord :Informal coercion; Coercion; Autonomy; Paternalism; Person-centred care.; Informellt tvång; Tvång; Autonomi; Paternalism; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av informellt tvång riskerar begränsa patientens självbestämmande i   utformandet av sin vård. Trots detta vidmakthåller vårdpersonal användandet av informellt tvång på grund av dess effektivitet för patientens följsamhet till föreslagen behandling och för att upprätthålla en säker vårdmiljö. LÄS MER

 4. 4. Men jag då? : En kvalitativ studie om informella vårdgivare till personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sofia Boqvist; Therese Woo Hagebratt; [2018]
  Nyckelord :relative; informal caregiver; mental illness; role theory; phenomenology; anhörig; informell vårdgivare; psykisk ohälsa; rollteori; fenomenologi;

  Sammanfattning : Det är vida känt att psykisk ohälsa är ett aktuellt och ökande problem. Däremot finns det en grupp människor som är starkt knutna till detta fenomen, men som inte uppmärksammas - de anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Copingstrategier för att bevara psykosocial hälsa för närstående som vårdar patienter med cancersjukdom : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Engström; Cecilia Hanquist; [2018]
  Nyckelord :family caregiver; informal caregiver; coping strategies; cancer; psychosocial health; familjevårdgivare; informell vårdgivare; copingstrategier; cancer; psykosocial hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minst var tredje person kommer under sin livstid att få en cancerdiagnos. Närstående till dessa personer kommer att spela en central roll i vårdandet. Att som närstående vårda beskrivs ofta som en stressande situation med psykiska och fysiska påfrestningar. LÄS MER