Sökning: "Information Society Services"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden Information Society Services.

 1. 1. Designen leder vägen : En kvalitativ studie om att skapa positiv användarupplevelse och hög användarnytta vid uppgiftsorienterade informationssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mikael Jakobsson; Theodor Lindahl; [2022]
  Nyckelord :E-commerce; User experience; Usability; Attention; Digital navigation; Visual hierarchy; The Kano modell; E-handel; Användarupplevelse; Användbarhet; Uppmärksamhet; Digital navigering; Visuell hierarki; Kanos modell;

  Sammanfattning : Ett faktum som inte går obemärkt förbi är den ständigt ökade e-handeln. E-handelnökar på många plan världsvitt. Både antalet e-handelsbutiker som tillkommerdagligen och antalet konsumenter som använder e-handeln genom att köpaprodukter eller tjänster blir bara fler. LÄS MER

 2. 2. Personer med psykisk ohälsa och deras upplevelser av vården via e-hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Mirja Ekmefjord; Shaima Jalal Modir; [2022]
  Nyckelord :e-health; experiences; literature overview; mental illness; self-care; support; e-hälsa; egenvård; litteraturöversikt; psykisk ohälsa; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Det sker en ständig digitalisering av vården, där e-hälsa blir ett alltmer naturligt sätt att bedriva vård på. I samband med att psykisk ohälsa ökar i samhället läggs större vikt på hälso-och sjukvården att öka tillgången till stödtjänster. LÄS MER

 3. 3. Sexuellt våldsutsatta kvinnors erfarenheter av Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Heidi Sahlström; Sandra Sjökvist; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Health Services; Nurse; Sexual violence; Women.; Erfarenheter; Hälso- och sjukvård; Kvinnor; Sexuellt våld; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuellt våld är ett globalt folkhälsoproblem som kan orsaka långsiktiga hälsokonsekvenser för de utsatta kvinnorna. Trots detta finns det få studier gjorda utifrån kvinnornas erfarenheter av bemötandet. Hälso- och sjukvården har en viktig roll där ett gott bemötande kan förebygga att ohälsa utvecklas hos kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. GHG impact of cloud IT solutions from Scania's commercial autonomous vehicles in use phase: Assessment, challenges, and possible recommendations to reduce GHG impact

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cong Huifen; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Green IT; cloud service solution; cloud GHG emissions; cloud GHG assessment; Sustainable Software Development;

  Sammanfattning : Sustainability study in the ever-growing Information technology (IT) sector is an emerging interdisciplinary research field. As one essential element in this sector, the development and implementation of cloud-based autonomous vehicles have the great potential to bring convenience to society and are defined as the climate change mitigation strategy. LÄS MER

 5. 5. Att våga eller vilja använda BankID : Vilka utmaningar möter äldre när de skall inkluderas i ny teknologi?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Rebecca Johansson; Jessie Holm; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Design for Elderly; Digital Technologies; Digital Design Marginalization; Digital Inclusion; Senior Technology Acceptance; Qualitative Research; Interaktionsdesign; Design för Äldre; Digitala Teknologier; Digital Design Marginalisering; Digital Inkludering; Teknologi Acceptans hos Äldre; Kvalitativ Forskning;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har målet att skapa förståelse och ge inblick till äldres behov relaterade till inkludering i användandet av nya teknologier. Tidigare forskning visade att vissa äldre inte är vana vid att använda nya teknologier eller inte har de medel som behövs för att inkluderas i det ‘digitala samhället’ och riskerar att hamna i digitalt utanförskap. LÄS MER