Sökning: "Information design"

Visar resultat 1 - 5 av 7341 uppsatser innehållade orden Information design.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Designartefakter som kommunikationsverktyg inom mjukvaruutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Victoria Hjalmarsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samarbetet mellan UX (User Experience) Designers och mjukvaruutvecklare är sällan helt friktionsfritt, vilket delvis beror på sammanflätningen av deras olika arbetssätt, kommunikationssätt samt otydligheter i hur samarbetet bäst bör gå till. Designers lämnar ofta över designprototyper till utvecklare inför implementering, vilket innebär att de fungerar som ett kommunikationsverktyg mellan parterna. LÄS MER

 3. 3. Design and Evaluation of Digital Tools for Licensing Management : Understanding how usability affects the perceived workflow of the end user

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Billy Jansheden; [2022]
  Nyckelord :UX; User Experience; Usability; Data Aggregator; Search; Licensing; Epidemic Sound; Användbarhet; Data Aggregator; Sök; Sökmotor; Licensering;

  Sammanfattning : The growth of online content has paved the way for independent creators to produce their own videos. Platforms like YouTube have empowered the users to distribute such content and continues to be a major player in the world of video on demand. LÄS MER

 4. 4. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 5. 5. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER