Sökning: "Information och kommunikationsteknologi IKT"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Information och kommunikationsteknologi IKT.

 1. 1. Betydelsen av kommunikation och ökad miljödebatt i media för icke-statligt miljöarbete : En kvalitativ intervjustudie angående miljöorganisationers uppfattningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Hultberg; Julia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Environmental non-governmental organisations; information and communication technologies; global environmental debate; covid-19 pandemic; Miljöorganisationer; informations- och kommunikationsteknologi IKT ; global miljödebatt; covid-19 pandemin;

  Sammanfattning : Forskning visar att informations- och kommunikationstekniker är en viktig del för aktörer såsom miljöorganisationer. Olika kommunikationstekniker och olika typer av media har utvecklats med hög hastighet sedan 1980- och 90-talet och utvecklingen fortsätter (Statens Medieråd, 2016, Myndigheten för press, radio och tv, 2019). LÄS MER

 2. 2. Vägen till en digital ledarskapsförmåga : Befintliga framgångsfaktorer och hinder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Andreas Persson; [2020]
  Nyckelord :Informationslogistik; kontext; förändring; motivation; styrning; ledarskap; system;

  Sammanfattning : Uppsatsen knyter an till Westerman, Bonnet och McAfee och deras vägvisning kring hur ett företag kan använda teknologi för att transformera verksamheten (Westerman et al, 2014). Uppsatsen syftar till att studera förändringsförutsättningarna i en organisations befintliga ledarskapsförmåga, genom att använda befintlig data från genomförda medarbetarundersökningar, vilka är kvantitativt utförda med frågeställningar utifrån motivation, ledarskap och styrning. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi : En studie inom skogs

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Åsberg; [2020]
  Nyckelord :digital kompetens; IKT; kompetens; kompetensutveckling; skogsbruk;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har genomgått stora förändringar när det kommer till ägarskap av skog. Idag är skogsägare inte längre endast bönder, utan även individer som inte försörjer sig på jordbruk eller skogsbruk. Skogsägare behöver kompetenser inom skogsbruk för att kunna sköta om och hantera sin skogsfastighet. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter : användandet av IKT som stöd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Yad Rashad Ahmed; [2018]
  Nyckelord :IKT; Läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är ett informationssamhälle där informations- och kommunikationsteknologi (IKT) används oftare. Det är av vikt att integrera IKT-användandet hos elever i tidig ålder. Denna studie handlar om att analysera i vilken utsträckning IKT används och till vad IKT används. LÄS MER

 5. 5. Cyberkrigföring i kombination med elektronisk krigföring : En analys av morgondagens krigföringsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jimmie Flodin; [2018]
  Nyckelord :Electronic warfare EW ; cyberwarfare CW ; GPS-spoofing; jamming; SWOT-analysis; Elektronisk krigföring EW ; Cyberkrigföring CW ; GPS-spoofing; jamming; SWOT;

  Sammanfattning : Den accelererande teknikutvecklingen tillsammans med den ökade digitaliseringen av samhället har förändrat hur konventionell krigföring idag förs och ett avgörande i striden nås inte längre endast med hjälp av kulor och krut. Militär personal är idag beroende av att obehindrat kunna nyttja trådlös informations- och kommunikationsteknologi (IKT). LÄS MER