Sökning: "Information saturation"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Information saturation.

 1. 1. Affärssystemets roll i beslutsfattandet inom SMF : En kvalitativ studie om affärssystemets påverkan på beslutsfattande inom små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Michel Shafi; Sunita Walizai; Rudy Younan; [2022]
  Nyckelord :Enterprise Resource Planning Systems; ERP; ERP system; Information quality; Information overload; Information saturation; Management control; Decision making; Decision basis; IT system; Decision support; Information system; SME; Small and medium sized enterprises; Decision process.; Affärssystem; Informationskvalitet; Informationsöverbelastning; informationsmättnad; Ekonomistyrning; Beslutsfattande; Beslutsunderlag; IT system; Beslutsstöd; Informationssystem; SMF; Små-och medelstora företag; Beslutsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lättillgänglig och reliabel information blir betydande för effektivt beslutsfattande. Således identifieras förbättringen av beslutsfattande som den drivande orsaken till att företag införskaffar affärssystem som avser att skapa underlag, utföra analyser samt ta fram relevant data. LÄS MER

 2. 2. Energy-saving impacts of intelligent speed guidance at signalized intersections for different driver behaviors and vehicle powertrains

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Yuxuan Yang; [2022]
  Nyckelord :Signalized Intersection; Bounded Rationality; Speed Guidance; Energy-saving; Electric Vehicle;

  Sammanfattning : In order to control the energy consumed by vehicles for crossing signalized intersections, this project designs and tests a speed guidance energy-saving strategy for signalized intersections, taking drivers’ bounded rationality into consideration. This research achieves speed guidance by developing theoretical foundation of speed guidance, dividing scenarios for practise of speed guidance, and calculating optimal trajectories for vehicles. LÄS MER

 3. 3. Uran i LKAB:s processvatten i Svappavaara - En geokemisk studie med fokus på fastläggning och frigörelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frej Hegg; [2021]
  Nyckelord :Uranium; LKAB; Svappavaara; Process water; Geochemistry; Fixing; Liberation; Uran; LKAB; Svappavaara; Processvatten; Geokemi; Fastläggning; Frigörelse;

  Sammanfattning : I Svappavaara har förhöjda halter av uran med avseende på löst fas påträffats i det vatten sombräddas från industriområdet. Halterna av uran överstiger Havs och vattenmyndighetensbedömningsgrunder för utsläpp av särskilt förorenande ämnen till sötvatten. LÄS MER

 4. 4. Development of a deep learning method for soil moisture estimation at high spatial and temporal resolution using satellite data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nicklas Simonsen; [2021]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Machine Learning; Deep Learning; Recurrent Neural Network; LSTM; Soil Moisture; Remote Sensing; SAR; Sentinel-1; Sentinel-2; ISMN; ICOS: Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Soil moisture (SM) is an essential climate variable that controls fundamental hydrological and climatic processes. Soil moisture products derived from microwave remote sensing often provide measurements at low spatial resolution and incomplete temporal records. LÄS MER

 5. 5. Development of PMSM and drivetrain models in MATLAB/Simulink for Model Based Design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gokul Sivaraman; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Permanent Magnet Synchronous Machine; flux; flux linkage; Inductance; Model based design; Finite Element Analysis; Mechanical drivetrain; Magnetic saturation; Cross-coupling; Spatial harmonics; Temperature; Active oscillation damping; ABS wheel speed sensor; CAN bus.; Elektriska fordon; synkronmaskiner med magneter; magnetiskt flöde; induktans; modellbaserad design; Finite Element Analys; mekanisk drivlina; magnetisk mättnad; magnetisk tvärkoppling; MMF övervågor; temperatur; aktiv oscillationsdämpning; ABS hjulhastighetssensor; CAN buss.;

  Sammanfattning : When developing three-phase drives for Electric Vehicles (EVs), it is essential to verify the controller design. This will help in understanding how fast and accurately the torque of the motor can be controlled. LÄS MER