Sökning: "Informations - och kommunikationsteknik IKT"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Informations - och kommunikationsteknik IKT.

 1. 1. Näthandel och mobilitet. Relationen mellan näthandel och upplevd mobilitet med könsskillnader som en påverkande faktor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Jachowicz; Julia Kaminska; [2018-06-27]
  Nyckelord :Näthandel; fysisk handel; näthandelsvanor; inköpsresor; könsskillnader; Informations - och kommunikationsteknik IKT ;

  Sammanfattning : Problemformuleringen till denna uppsatsen grundar sig i den tanke som presenterats av tidigareforskning om att näthandel potentiellt förväntas substituera traditionell handel, och därmedreducera sammanhängande inköpsresor. Relationen mellan näthandel och mobilitet har dockvisat sig vara mer komplex än förväntat och därmed är fortfarande ett relevant fält att undersöka. LÄS MER

 2. 2. F – 3 lärares integrering av IKT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Jutman; [2018-02-08]
  Nyckelord :digital teknik; digitalisering; informations och kommunikationsteknik; lärare; integrering av digital teknik;

  Sammanfattning : Skolan har under en längre period varit en förändrad verksamhet runt om i landet i och med digitaliseringen. Läroplanen från 2011 har blivit reviderad för att skapa ett gemensamt nationellt ansvar att utbilda dagens elever inom digital teknik. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av ”manligt” respektive ”kvinnligt” : En genusanalys av UR:s ”Livet i mattelandet”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Gedeon; [2018]
  Nyckelord :Genus; manligt och kvinnligt; UR; jämställdhet; barnprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka UR:s utbildningsprogram ”Livet i mattelandet” utifrån ett genusperspektiv. Studien har även syftat till att undersöka hur manligt och kvinnligt gestaltas i utbildningsprogrammets olika avsnitt, samt hur stor plats män respektive kvinnor tar utifrån en mätning av taltidsfördelningen i fyra olika avsnitt. LÄS MER

 4. 4. Att göra sig tillgänglig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrin Blennow; Madelene Eregård; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; informations- och kommunikationsteknik; inkludering; studie- och yrkesvägledning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Vägledning är viktigt både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv. Trots detta visar statistik att varje vägledare inom skolväsendet ansvarar för flera hundra elever och Skolinspektionen fastställer att vägledningen är undermålig. LÄS MER

 5. 5. "Varför skulle man?" : En studie om hur IKT används i idrott och hälsa samt hur lärarna ser på det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joel Eriksson; Fredrik Olin; [2018]
  Nyckelord :IKT; Lärare; IKT i idrott och hälsa; Idrott; informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning, på vilka sätt och av vilka anledningar IKT (informations- och kommunikationsteknik) används eller inte används av nyexaminerade lärare inom ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna har formuleras på följande vis: Innefattas IKT i nyexaminerade lärares lektioner inom idrott och hälsa? I sådana fall hur och i vilken utsträckning? Hurudan är nyexaminerade lärares syn på att använda IKT i undervisningen? Metod: Uppsatsen är uppbyggd genom två olika metoder. LÄS MER