Sökning: "Informations- och kommunikationsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 1474 uppsatser innehållade orden Informations- och kommunikationsteknik.

 1. 1. IKT i matematikundervisningen – en intervjustudie om digitala verktyg i matematik för årskurs 4-6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Naurin; [2019-03-11]
  Nyckelord :IKT; matematikundervisning; digitala verktyg; skola; implementering; förhållningssätt; kompetens; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga på vilket sätt lärare använder Informations- ochkommunikationsteknik och digitala verktyg i matematikundervisningen. Här klargörs deargument lärare nämner när de motiverar sitt val av verktyg. LÄS MER

 2. 2. IKT i svenskundervisningen: möjligheter och hinder : En intervjuundersökning om användandet av IKT i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; kompensatoriska hjälpmedel; läs- och skrivsvårigheter.;

  Sammanfattning : Huvudsyftena med den här studien är att undersöka hur IKT (informations- och kommunikationsteknik) används i svenskundervisningen av lärare i förskoleklassen till årskurs 3, samt en granskning av vad lärarna ser för möjligheter och hinder vid användning av IKT. För att uppnå detta syfte har jag valt att undersöka sju F-3 lärare. LÄS MER

 3. 3. Distansvård - en möjlighet eller en begränsning? : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Sköld; Pär Styf; [2019]
  Nyckelord :Distansvård; patienter; telemedicin; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internetanvändningen har expanderat snabbt och har utifrån ett omvårdnadsperspektiv skapat stora förändringar för såväl sjukvårdspersonal som patienter. IKT (informations- och kommunikationsteknik) har gjort det möjligt att få vård och stöd på distans även för patienter med stort behov av omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning och IKT  ur ett elevperspektiv.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Mattias Berggren; [2019]
  Nyckelord :Kunskapsbedömning; Gymnasieelever; Informationsteknik; Sociala Nätverk;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag genom en kvalitativ analys av intervjuer utifrån en aktör, nätverksteori undersökt hur elever uppfattar den formativa bedömningen och IKT (informations- och kommunikationsteknik) på en gymnasieskola. Tidigare forskning inom formativ bedömning fokuserar främst på feedback. LÄS MER

 5. 5. Existerar det ett samband mellan datorisering och polarisering på den svenska arbetsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Pauli; Sarah Johansson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsekonomi; Datorisering; Polarisering; Teknologisk Arbetslöshet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen går idag fortare än någonsin och allt fler funktioner och arbetsuppgifter i vår vardag datoriseras. Att teknologi både kan agera som ett substitut och komplement till arbetskraft gör det intressant att undersöka dess konsekvenser på arbetsmarknaden. LÄS MER