Sökning: "Informationsasymmetri"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet Informationsasymmetri.

 1. 1. Budgetering på distans : En studie om den informella kommunikationens roll i budgetprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Nehard Mattsson; Marcus Persson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; formell kommunikation; informell kommunikation; informationsasymmetri; budgetering; budgetprocessen;

  Sammanfattning : Under 2020 drabbades världen av en pandemi som har påverkat hela samhället på olika sätt. Social distansering var en av de rekommendationer som den svenska regeringen utfärdade, vilket innebar att många företag och organisationer övergick till distansarbete. LÄS MER

 2. 2. Upplysningsomfattning vid standardändringar och dess förberedande roll för investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lexander; William Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Upplysningar; informationsasymmetri; IFRS 16; IAS 8; event studie; onormal avkastningsvolatilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsgivning innan införandet av nya redovisningstandarder förbereder investerare och påverkar aktieprisets reaktion vid standardens första implementerings tillfälle. Studien genomförs på 108 svenska bolag och behandlar ändringen till redovisningsstandarden IFRS 16, vilket förändrar sättet leasing redovisas. LÄS MER

 3. 3. Insynshandel - Vad är den kortsiktiga marknadsreaktionen? : En kvantitativ studie gällande insynspersoners möjlighet till att generera abnormal avkastning på First North Growth Market

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gabriel Issa; [2021]
  Nyckelord :Abnormal return; insider trading; event study; multiple regression analysis; First North Growth Market; signalinghypothesis; random-walk theory; behaviour-based financing; herd behaviour; informationasymmetry.; Abnormal avkastning; insynshandel; eventstudie; multipel regressionsanalys; First North Growth Market; effektiva marknadshypotesen; signaleringshypotesen; random-walk teorin; beteendebaserad finansiering; flockbeteende; informationsasymmetri.;

  Sammanfattning : Insider trading has long been a controversial phenomenon in the financial world. Several studies have been conducted in the area where the studies have shown ambiguous results. In 2016, Finansipektionen amended the Insider Trading Act, namely that insiders need to report an insider transction within three days. LÄS MER

 4. 4. Avknoppningar på Stockholmsbörsen : En studie om den svenska avvikelsen och informationsasymmetri

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Frykberg; Jonas Waclaw; [2021]
  Nyckelord :Avknoppningar; konglomerat; värdeskapande; abnorm avkastning; Lex ASEA; eventstudie; informationsasymmetri; volatilitet; industriell fokusering; strukturella förändringar; VD-byte;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker den kortsiktiga värdeökningen som potentiellt genereras i anknytning till annonseringen av en avknoppning. Totalt undersöks 33 avknoppningar från svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm under tidsperioden 1996-2019. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan svenska aktiefonders avkastning och avgift med hänsyn till risk

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gabriel Koriy; Johanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Absolute return; risk-adjusted return; sharpe ratio; information ratio; active risk.; Absolut avkastning; riskjusterad avkastning; sharpekvot; informationskvot; aktiv risk.;

  Sammanfattning : Förvaltning och avkastning hos fonder har forskats om i flera studier runt om i världen. Tidigare forskning har gett varierande resultat, där vissa studier visar på att det föreligger ett samband mellan en fonds avgift och avkastning, medan andra inte kan säkerställa ett sådant resultat. LÄS MER