Sökning: "Informationsplikt på aktiemarknaden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Informationsplikt på aktiemarknaden.

  1. 1. Aktiemarknadsbolags skadeståndsansvar för bristfällig informationsgivning till aktiemarknaden – en studie av de skadeståndsrättsliga ansvarsförutsättningarna

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Robert Jukic-Karlsson; [2007-12-14]
    Nyckelord :Skadestånd; Bolagsrätt; Börsrätt;

    Sammanfattning : Aktiemarknadsbolag har en långtgående skyldighet att offentliggöra kurspåverkande information om bolaget till allmänheten. Bland annat skall finansiella rapporter och annan information som har en inte oväsentlig kurspåverkan utges. LÄS MER