Sökning: "Informationssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet Informationssäkerhet.

 1. 1. Förändringar vid införande av cybersäkerhetsdirektiv hos kommuner : En kvalitativ kartläggning över vilka förändringar som kan uppstå i svenska kommuner till följd av EU-direktiv för cybersäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sandra Ström; Matilda Plyhr; [2024]
  Nyckelord :NIS directive; NIS 2 directive; Municipality; Cyber security; Information security; IT security; EU directive; Change; NIS-direktivet; NIS 2-direktivet; Kommun; Cybersäkerhet; Informationssäkerhet; IT-säkerhet; EU-direktiv; Förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate changes in municipalities that occur when the NIS and NIS 2 directives are introduced. The changes refer to internal and external changes that municipalities experience. Furthermore, an increased threat of cyber attacks as well as a lack of cyber security is the basis for conducting the survey. LÄS MER

 2. 2. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER

 3. 3. Drivande faktorer inom identitets- och åtkomsthantering i offentliga och privata organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Perlerot; Viktoria Vanjhal; [2023]
  Nyckelord :IAM; identity; access; access management; identity management; information security; IAM; identitet; åtkomst; åtkomsthantering; identitetshantering; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Vem ska ha åtkomst och vem skall ha åtkomst till vad? Identitets- och åtkomsthantering (IAM) hjälper organisationer med att hantera systemanvändare under deras livscykel till systemen inom verksamheten. Det finns flera olika faktorer som är den drivande faktorn till varför de har IAM-lösningar. LÄS MER

 4. 4. Informationssäkerhet i en pandemivärld: En analys av omställningen till hemarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Andrea Lerdell; Emma Rengholt; [2023]
  Nyckelord :Information security; Pandemic; Home work; Remote work; Human factors; Technical factors; Informationssäkerhet; Pandemi; Hemarbete; Distansarbete; Mänskliga faktorer; Tekniska faktorer;

  Sammanfattning : När COVID-19 pandemin slog till över hela världen i början av 2020 tvingades företag snabbt agera för att hantera medarbetarna och deras arbete. Denna studie undersöker hur företag hanterade informationssäkerhet när arbete flyttades från kontor till hem, och vilka lärdomar som kan dras för att identifiera framgångsfaktorer och fallgropar vid framtida hantering av krissituationer. LÄS MER

 5. 5. Initiativ, regelefterlevnad, policyer och riktlinjer… : En kvalitativ studie om informationssäkerhet och mätpraktiker i svenska offentliga organisationer.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Jonsson; Vidar Ekström; [2023]
  Nyckelord :Information security; compliance; measurement and evaluation; public sector; organisational routines; Informationssäkerhet; efterlevnad; mätning och utvärdering; offentlig sektor; organisatoriska rutiner;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett ämnesområde som berör hur olika typer av information ska hanteras på ett säkert sätt. En av de större utmaningarna berör hur de individer som arbetar med informationssäkerhet ska förmås att följa de regler, riktlinjer och rutiner som etablerats. LÄS MER