Sökning: "Ing-Britt Levin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ing-Britt Levin.

  1. 1. Karriärvägledning på gymnasiet - Career Counselling in upper secondary school

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Ing-Britt Levin Lundqvist; [2010]
    Nyckelord :Karriärvägledning; Karriärutveckling; Karriärvägledningsprogram;

    Sammanfattning : Syftet med min studie var att utvärdera ett första steg i ett treårigt pilotprogram i karriärvägledning på gymnasiet. Karriärvägledningen genomfördes i två klasser på Hotell- och restaurangprogrammet. LÄS MER