Sökning: "Ing-Marie Samuelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ing-Marie Samuelsson.

  1. 1. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
    Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

    Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER