Sökning: "Inga Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Inga Henriksson.

 1. 1. "Men det finns flickor som puttas och pojkar som är snälla." : En studie om förskollärares förhållningssätt till genus i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecca Henriksson; Matilda Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Genus; Genuskodning; Jämställdhet; Könsmönster; Identitetsskapande; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Under vår utbildning till förskollärare har en nyfikenhet väckts hos oss själva över hur pedagoger arbetar med genus i förskolan och vilka uppfattningar som finns om genus. Vi har använt oss av intervjuer som metod och intervjuat sex legitimerade förskollärare i södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Avkastning för private equity- ägda börsintroduktioner : En jämförande studie på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Svanqvist; Henriksson Sofie; [2018]
  Nyckelord :private equity; riskkapital; börsintroduktioner; avkastning; aktiekursutveckling; stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Inom den ekonomiska forskningen finns en tydlig diskrepans gällande synen på private equitybolags inverkan på avkastningen efter en börsintroduktion. Denna studie tar sin utgångspunkt ur detta och syftar till att vidare analysera den långsiktiga avkastningen för private equity-ägda börsintroduktioner på den svenska marknaden. LÄS MER

 3. 3. ”Utan mobiler och datorer skulle ingenting fungera” : Elever i gymnasiesärskolan ger perspektiv på digitala verktyg i undervisningen, det sociala samspelet och i vardagslivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annika Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Students experience; digital tools; social interaction; ICT; intellectual disabilities; communication; teaching; Elevers erfarenheter; digitala verktyg; socialt samspel; IKT; intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om elevers perspektiv på användandet av digitala verktyg i socialt samspel, som stöd i undervisningen och i vardagen. För att belysa detta område har elever som går ett nationellt yrkesprogram i gymnasiesärskolan intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Filtrerade flöden – en studie om internetanvändares kunskap, inställning och oro för personalisering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Linnea Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Personalisering; Kunskap; Inställning; Oro; Filterbubbla;

  Sammanfattning : Personalisering av webbaserade tjänster är en stor del av dagens digitala vardag. Utan personalisering hade det varit svårt för användare att snabbt hitta det de letar efter då det finns så pass mycket information på webben idag. LÄS MER

 5. 5. ”Måste man säga förlåt?” : En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och förebyggande arbete på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Henriksson; [2016]
  Nyckelord :konflikter; konfliktkunskap; konflikthantering; förebyggande arbete; kränkning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en fritidspedagogs syn titta närmare på eventuella orsaker till konflikter, hur dessa hanteras, hur man arbetar förebyggande samt vad pedagogerna anser krävs för ett kvalitativt förebyggande arbete.Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem fritidspedagoger på fyra olika skolor i en stad i norra Sverige. LÄS MER