Sökning: "Inga Larsen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Inga Larsen.

 1. 1. Behandling med basal kroppskännedom, yoga och mindfulness-baserad stress reduktion vid posttraumatiskt stressyndrom – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Åsa Larsen; [2019]
  Nyckelord :Basal kroppskännedom; yoga; mindfulness-based stress reduction; trauma; post traumatisk stress syndrom.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera miljoner människor befinner sig på flykt från sina hem och många av dem söker asyl i Sverige. Mellan 20–30% av de asylsökande i Sverige beräknas lida av psykisk ohälsa och PTSD är ingen ovanlig diagnos bland dessa personer. Även andra grupper i samhället drabbas av PTSD, till exempel soldater i krig. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av Miljöbyggnad - En analys av åtgärdsalternativ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Jonny Ericson; Kristian Larsen; [2013]
  Nyckelord :Miljöklassning; Miljöcertifiering; Aggregering; Environmental classification; Environmental assessment method; Aggregating; Miljöbyggnad; LEED; BREEAM; Miljöbyggprogram SYD; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilka åtgärder kan vidtas för att bemöta de utvecklingsbehov Miljöbyggnad står inför gällande betygssystemets och ingående indikatorers utformning? Syfte: Syftet är att i första hand utvärdera betygssättningssystemet i Miljöbyggnad. I andra hand ska förbättrande åtgärder utarbetas och provas. LÄS MER