Sökning: "Inga Stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden Inga Stockholm.

 1. 1. Sammanställning och analys av inläckage i bergtunnlar : En studie av Citybanan, Norra länken och Strängnästunneln

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linda Strajnar; [2020]
  Nyckelord :Inläckage; Grundvatten; Bergtunnel; Prognosmetoder; Villkor; Citybanan; Norra länken och Strängnästunneln;

  Sammanfattning : Vatten är en förutsättning för allt liv, men trots dess centrala innebörd så kan också vatten på fel plats, vid fel tid, leda till problem. Inläckande vatten i undermarksanläggningar kan leda till avsänkning av grundvattenytan och medföljande problematik. LÄS MER

 2. 2. Aktieåterköp och aktielikviditet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andréas Andersson; Niklas Bäckström; Fredrik Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Aktieåterköp; Aktielikviditet; Nasdaq OMX; Stockholmsbörsen; Finans; Share Repurchase; Stock Liquidity; Stockholm Stock Exchange; Finance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien undersöker om ett faktiskt aktieåterköp påverkar en akties likviditet samt om storleken på aktieåterköpet kan ha en betydelse för likviditeten. Metod: För att besvara syftet utformas tre hypoteser som besvaras genom en kvantitativ undersökning via regressionsanalys. LÄS MER

 3. 3. Ökar ditt välbefinnande av fysisk aktivitet?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julia Malm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Syftet med denna studie är att ta reda på anledningen till varför personer tränar på gym kopplat till deras välbefinnande. - Finns det ett samband mellan välbefinnande och mängden fysisk aktivitet? - Skiljer sig välbefinnandet mellan män och kvinnor som är fysiskt aktiva? - Vad är anledning till att vara fysiskt aktiv kopplat till välbefinnande? Metod En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts med inslag av kvalitativt utformade frågor. LÄS MER

 4. 4. Josefus i relation till Assumptio Mosis : en jämförande undersökning

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Peter Mänder; [2019]
  Nyckelord :biblical studies; exegetics; comparison; intertextuality; pseudepigrapha; Assumption of Moses; Testament of Moses; Josephus; Antiquities of the Jews; The Wars of the Jews; The Jewish War; Judean War; bibelvetenskap; exegetik; jämförelse; intertextualitet; pseudepigraf; Mose himmelsfärd; Mose testamente; Josefus; Judiska fornminnen; Det judiska kriget; Assumptio Mosis; Antiquitates Judaicae; Bellum Judaicum;

  Sammanfattning : This essay is based on trying to understand the relationship that exists between Josephus’ writings and the pseudepigraph Assumptio Mosis. Although the comparisons made between the texts in this essay are not enough to give a definite answer, none of the examples exclude that Josephus may have used Assumptio Mosis as a primary source. LÄS MER

 5. 5. Can difference in yield be justified?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hjalmar Åhman; Sebastian Petersson; [2019]
  Nyckelord :Risk; yield; vacancies; default risk; real estate housing;

  Sammanfattning : Svensk fastighetsmarknad blomstrar med anledning av rekordlåga räntor, bostadsbrist och näst intill inga vakanser. De låga räntorna har lett till att fler tar sig an fastighetsmarknaden, samtidigt som den nämnda bostadsbristen kan tänkas öka incitamenten att investera i fastigheter. LÄS MER