Sökning: "Inga Sund"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Inga Sund.

 1. 1. Arbetsliv, privatliv och betydelsen av socialt stöd : En kvantitativ studie om arbetslivsbalans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Saga Udén; Antonia Blazevic; [2023]
  Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; arbetslivsbalans; socialt stöd; arbetsliv; privatliv;

  Sammanfattning : Det råder inga tvivel om att en sund arbetslivsbalans är viktig för en fungerande vardag, men hur påverkas egentligen arbetslivsbalans av komponenter som socialt stöd från arbetsliv respektive privatliv, kön, ålder och arbetsroll? Studiens övergripande syfte var att genom en kvantitativ ansats undersöka effekter av socialt stöd från arbetsliv kontra privatliv på arbetslivsbalans. Studien syftade även till att undersöka effekter av ålder, kön och arbetsroller på arbetslivsbalans. LÄS MER

 2. 2. Pålitlighet, självbehärskning, ärlighet, hjälpsamhet och nykterhet : Medborgarskap vid Birka folkhögskola 1901–1920

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Norberg Winberg; [2023]
  Nyckelord :folk high school; citizenship; democratization; folkhögskola; medborgarskap; folkbildning; demokratisering; Birka; Jämtland;

  Sammanfattning : Birka Folk High School, Jämtland County Folk High School, opened its doors in 1901 and welcomed its first students. As part of their studies, the students participated in discussions covering a wide range of issues. LÄS MER

 3. 3. Modellering av fosfordynamik i Stora och Lilla Ullfjärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Walter Cassel; [2022]
  Nyckelord :HYPE; fosfordynamik; internbelastning; fosforbelastning; Stora Ullfjärden; Lilla Ullfjärden; algblomning;

  Sammanfattning : Algblomningar är ett problem i många svenska sjöar, speciellt när cyanobakterier blommar och producerar cyanotoxiner. En förutsättning för algblomningar är en tillräckligt hög fosforhalt, då fosfor ofta är det begränsande näringsämnet för cyanobakterier. LÄS MER

 4. 4. Framställning av kön i svenskläromedel : en kritisk diskursanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanne Nielsen; [2020]
  Nyckelord :läromedel; svenska; kön; genus; maskulint; feminint;

  Sammanfattning : Inledning I skollag (SFS 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2018 (2018) står det att utbildningen ska vara jämställd och konstrueras så att alla elever ska ha samma möjligheter oberoende av kön och könstillhörighet. Läromedel utgör ofta basen i undervisningen och det är av vikt att våra läromedel följer våra styrdokument, detta för att lärare ska kunna hjälpa elever att utveckla en sund och jämställd uppfattning om kön och könstillhörighet. LÄS MER

 5. 5. Tidiga grammatiska strukturer hos svenskspråkiga barn : En utvärdering av steg II i Swe-LARSP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Emelie Sund; [2020]
  Nyckelord :LARSP; Swe-LARSP; barn; svenskspråkiga; grammatik; språkutveckling; spontantal; spontantalsanalys; bedömningsmaterial;

  Sammanfattning : Bakgrund Barns språkliga förmåga kan bedömas genom formella tester och/eller spontantalsanalys. Ett material för att kvalitativt utvärdera barns expressiva grammatiska förmåga genom spontantalsanalys är Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP. LÄS MER