Sökning: "Inga Sundström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Inga Sundström.

 1. 1. Variation av kobolt, selen och koppar inom och mellan fårbesättningar i Uppland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elin Sundström; [2018]
  Nyckelord :lamm; leverprover;

  Sammanfattning : Poisoning and deficiency of different microminerals occurs in Swedish sheep herds. Some breeds are more sensitive than others to suffer due to various metabolic functions. Another reason for deficiency or poisoning may be insufficient feeding space. LÄS MER

 2. 2. SPELARES IDEOLOGIER : Från verkligheten till spelvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonatan Sundström; [2015]
  Nyckelord :Politik; Karaktärer; Avatar; Spel;

  Sammanfattning : Detta arbete baserar sig på frågeställningen: ”Påverkar en spelares politisk-ideologiska uppfattning dess val av fraktionstillhörighet i digitala underhållningsmedier vid skapandet av sin avatar?”. Spelare interagerar med digitala världar med hjälp av avatarer som en förlängning av sig själva och överför därmed sin personlighet till avataren. LÄS MER

 3. 3. Undervisning utanför skolans väggar - en studie om hur fyra pedagoger resonerar kring barns lärande i relation till utomhuspedagogik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emmelie Sundström; Alexandra Johnsson; [2014]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; barns lärande; koncentrationssvå;

  Sammanfattning : SammanfattningVårt syfte med studien är att ta reda på hur pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik resonerar kring attanvända detta arbetssätt i undervisningen. Våra frågeställningar är: “Hur påverkas barns lärande avutomhuspedagogik enligt pedagogerna? och “Hur kan elever med koncentrationssvårigheter gynnas avutomhuspedagogik enligt pedagogerna?” I inledningen till arbetet har vi med en begreppsförklaring och ett kortavsnitt om utomhuspedagogikens rötter. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av den svenska bipopulationen avseende förekomst av trakékvalster, Acarapis woodi

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emmy Sundström; [2012]
  Nyckelord :honungsbin; Apis mellifera; trakékvalster; Acarapis woodi;

  Sammanfattning : Trakékvalstret, Acarapis woodi, är en parasit som angriper honungsbiet, Apis mellifera. Kvalstret har hittills inte påträffats hos bin i Sverige, men är spritt i stora delar av världen och är bland annat vanligt förekommande på europeiska kontinenten. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av prosodisk förmåga hos vuxna med förvärvad hjärnskada.

  Magister-uppsats, Logopedi

  Författare :Simon Sundström; Patrik Åhlund; [2010]
  Nyckelord :Prosody; acquired brain injury; prosodic ability; language ability; assessment procedure; logopedi; prosodi; förvärvad hjärnskada; prosodisk förmåga; språkförmåga; bedömning;

  Sammanfattning : Prosody is the melody and rhythm of speech and language. Prosodic ability is of great importance for communication, and has been shown to be affected in adults with acquired brain injury. Studies have shown that Swedish children with specific language impairment have prosodic  difficulties to a greater extent than e.g. LÄS MER